Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: Yvonne de Groot
  BIG-registraties: 79051740925
  Basisopleiding: WO psychologie
  AGB-code persoonlijk: 94002027
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Teachings
  E-mailadres: info@teachings.nl
  KvK nummer: 34350537
  Website: www.teachings.nl
  AGB-code praktijk: 94056104
  Praktijk informatie 2
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Spel
  E-mailadres: info@spelzaandam.nl
  KvK nummer: 34390930
  Website: www.spelzaandam.nl
  AGB-code praktijk: 94000019
  Praktijk informatie 3
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psi-consult
  E-mailadres: info@psi-consult.nl
  KvK nummer: 34390930
  Website: www.psi-consult.nl
  AGB-code praktijk: 94002508
 2. Biedt zorg aan in
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  2a.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  de generalistische basis-ggz
  2b.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  Categorie A
  Categorie B
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
  aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
  patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
  praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  Teachings richt zich op volwassenen met hoofdzakelijk angst- en stemmingsstoornissen die naar hun
  lijden kunnen en willen kijken. Samen onderzoeken we patronen in gedrag die zich herhalen. Door
  die patronen te (h)erkennen kun je uit herhalingen stappen en vrij(er) in je lijden worden.
  Uitgangspunt is dat client goed is zoals hij/zij is en niet hoeft te veranderen, maar door de
  gesprekken meer in zijn/haar kracht kan staan en zelfredzamer kan worden.
  3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Genderidentiteitsstoornissen
  Psychische stoornissen door een somatische aandoening
  Seksuele problemen
  Somatoforme stoornissen
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
  Indicerend regiebehandelaar 1
  Naam: mw. drs Y.J.M. de Groot
  BIG-registratienummer: 79051740925
  Coördinerend regiebehandelaar 1
  Naam: mw. drs Y.J.M. de Groot
  BIG-registratienummer: 79051740925
 5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  ggz-instellingen
  Anders:
  Psiconsult Zaandam
  Velse GGZ
  Huisartsenpraktijk Meerstate
  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
 • Dhr. R. Heijt (BIG: 89052991325)
 • Dhr. M. Naber, huisarts( BIG: 29048189201)
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Verwijzing, consultatie en medicatie.
  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Cliënten kunnen in de avonden/nachten/weekeinden en bij crisis terecht bij de huisarts danwel
  huisartsenpost. Deze verwijst zonodig door naar de crisisdienst.
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: deze functie wordt vervuld door de huisartsenpost
  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  Dhr. M. Naber
  Dhr. R Heijt en alle psychologencollega’s werkzaam op zijn praktijk
  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
  Intervisie en consultatie over cliënten, multi disciplinair samen werken bij bepaalde cliënten.
 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ja
  Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
  Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.teachings.nl
 2. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
  www.teachings.nl
 3. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
  www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme/
 4. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
  bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Yvonne de Groot, GZ-Psycholoog tel 06-47444994
  Link naar website:
  www.teachings.nl
 5. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Een van mijn collega’s van Psiconsult
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 6. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
  document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.teachings.nl
 7. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
  aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
  Bij Teachings kan client zich telefonisch of via een email aanmelden en wordt dan door mij
  teruggebeld voor een intake afspraak. Tijdens de intake vul ik samen met client het intakeformulier
  in.
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
 8. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
  afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
  dat als volgt:
  Mocht het op enig moment van toegevoegde waarde/noodzakelijk lijken naasten te betrekken bij de
  behandeling van cliënt, bespreek ik dit in eerste instantie met cliënt. Vervolgens nodig ik, mits cliënt
  instemt, de betreffende naasten uit voor een gezamenlijk gesprek. De kwesties kunnen dan in
  aanwezigheid van cliënt besproken worden en onderling overlegd.
  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
  (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  De voortgang van de behandeling wordt gemonitord aan de hand van evaluaties met cliënt van de
  gesprekken, zowel tijdens de behandeling als aan het einde, op het gebied van behandelresultaat
  maar ook het behandelproces (de beleving van cliënt). Daarbij wordt de behandeleffectiviteit
  gemeten door middel van ROM vragenlijsten die cliënten aan het einde van de behandeling, mits dit
  voor een behandelduur van 12 weken plaats heeft, of door middel van periodieke ROM vragenlijsten
  eens per half jaar. Tenzij client dit absoluut niet wil.
  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  In de BGGZ evalueer ik de voortgang van de gesprekken uiterlijk in het zesde gesprek, mits de
  behandeling dusdanig lang duurt, of bij afsluiting. Evaluatie vindt plaats om de drie a vier gesprekken,
  afhankelijk van het type behandeling.
  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
  Bij afsluiting. mondeling.
 9. Afsluiting/nazorg
  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 10. Omgang met patientgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: Yvonne de Groot
  Plaats: IJmuiden
  Datum: 26-05-2022
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja